Μενού

Μαινάλια Villas & Suites

Πολιτική Απορρήτου

Ο ιστότοπος https://www.menalia.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο της «Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» και τον διακριτικό τίτλο «MENALIA VILLAS & SUITES» (στο εξής η «Εταιρεία») και καθίσταται «Υπεύθυνη Επεξεργασίας» για τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι κυρίως ενημερωτικό, ενώ παρέχεται και τη δυνατότητα κρατήσεων σχετικά με τις παροχές της Εταιρείας.

 1. Η παρούσα Πολιτική

Η παρούσα Πολιτική ισχύει αναφορικά με τη λειτουργία της Εταιρείας και του Ξενοδοχείου MENALIA VILLAS & SUITES (στο εξής το «Ξενοδοχείο») που διαχειρίζεται.

Η Εταιρεία είναι η αποκλειστική διαχειρίστρια της ιστοσελίδας https://www.menalia.gr είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλετε και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό 679/2016 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για κάθε υπηρεσία ή λειτουργία που παρέχεται από εμάς και αναφέρεται στην Πολιτική ή παραπέμπει σε αυτή (στο εξής καλούμενες από κοινού οι «Υπηρεσίες» μας), για τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, για κάθε τοποθεσία web ή εφαρμογή online, κάθε προωθητική ενέργεια της Εταιρείας για το Ξενοδοχείο online και offline, για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, είτε χρησιμοποιείται οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή άλλη συσκευή, καθώς και κατά την παροχή Υπηρεσιών μας δίχως την χρήση των κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονικών μέσων.

Η Εταιρεία έχει ορίσει Συντονιστή Θεμάτων Προστασίας Δεδομένων.

 1. Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων:

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου).

III. Σκοποί Επεξεργασίας – Ποια Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε και με ποια νομιμοποιητική βάση;

Η Εταιρεία δύναται να επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα μέσω του ιστοτόπου της για τους εξής σκοπούς:

 1. Σε περίπτωση κατά την οποία παρέχετε οικειοθελώς προσωπικά δεδομένα (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του e-mail), μέσω των φορμών:

Α. επικοινωνίας ( https://www.menalia.gr/el/epikoinonia/ )

Β. ερωτηματολογίου ικανοποίησης (https://www.menalia.gr/el/guest-questionnaire-el/ )

Η νομιμοποιητική βάση της εν λόγω επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας.

 1. Σε περίπτωση κράτησης δωματίου και άλλων σχετιζόμενων υπηρεσιών (όπως, τήρηση απαιτούμενων εγγράφων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αιτήματα σχετιζόμενα με την διαμονή) και την διαμονή στο Ξενοδοχείο (πρόσβαση σε δωμάτιο, χρήση υπηρεσιών mini bar, τηλέφωνο δωματίου κλπ.), δύναται να επεξεργαστούμε, βασισμένοι στη νομιμοποιητική βάση της εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης, τα εξής προσωπικά δεδομένα:

Α. Βασικά στοιχεία φυσικού προσώπου (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλ., e-mail, ημερομηνίες διαμονής, ημερομηνίες γέννησης κ.λπ.)

Β. Μοναδικά αναγνωριστικά (π.χ. ΑΔΤ, αριθμός διαβατηρίου, κ.λπ.)

Γ. Οικονομικά δεδομένα ( αριθμός κάρτας, CVV, ΙΒΑΝ)

Δ. Δεδομένα υγείας (π.χ. αλλεργίες)

Ε. Δεδομένα κοινωνικής πρόνοιας (π.χ. αναπηρίας, κ.λπ.)

ΣΤ. Δεδομένα προτιμήσεων (π.χ. χορτοφάγος , τύπος δωματίου κ.λπ.)

Ζ. Δεδομένα ταυτοποίησης (αριθμός κράτησης)

Τονίζουμε ότι στη περίπτωση διενέργειας εισπράξεων από κρατήσεις κατά τη χρήση διαδικτυακών πλατφόρμων κράτησης (On Line Agents), η πληροφόρηση για τη διενέργεια απομακρυσμένης χρέωσης της πιστωτικής κάρτας παρέχεται από τις εκάστοτε διαδικτυακές πλατφόρμες.

Σε περίπτωση απομακρυσμένης χρέωσης της κάρτας σας, με σκοπό τη διαχείριση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης και την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας, σας παρέχουμε ειδικό έντυπο για να συμπληρώσετε τα στοιχεία της κάρτας σας, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη συμφωνηθείσα μεταξύ μας διενέργεια χρέωσης. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνον από το απολύτως απαραίτητο προσωπικό μας, το οποίο έχει δεσμευθεί με ρήτρες εμπιστευτικότητας.

 1. Για οργανωτικούς λόγους (π.χ. λίστα πελατών με άφιξη/ αναχώρηση εντός της ημέρας, πελάτες με ειδικές προσφορές) δύναται να επεξεργαστούμε τα ως άνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα, βασισμένοι στη νομιμοποιητική βάση της εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης.
 2. Για να συμμορφωνόμαστε με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, δύναται να επεξεργαστούμε τα ως άνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα, βασισμένοι στη νομιμοποιητική βάση της συμμόρφωσής μας με νομικές υποχρεώσεις.

ΙV. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Στα εν λόγω προσωπικά δεδομένα έχει πρόσβαση μόνο το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευθεί με ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Ενεργούμε μόνοι μας την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνουμε, ενώ αποδέκτες των δεδομένων σας δύναται να είναι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες όπως εταιρείες διαχείρισης κρατήσεων και εταιρείες υποστήριξης ιστοσελίδας. Τέλος, αποδέκτες των δεδομένων σας δύναται να και τρίτα μέρη, ήτοι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία.

Να σημειωθεί ότι όλες οι συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες έχουμε φροντίσει να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

 1. Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα κρατούνται από εμάς μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται ανάλογα με τους όρους της συμβατικής μας σχέσης.

 1. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός Ε.Ο.Χ.

Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες (ήτοι χώρες εκτός ΕΟΧ) θα διεξαχθεί με την προηγούμενη γνώση και, ενδεχομένως, με τη συγκατάθεσή σας. Κάθε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός εκείνων για τις οποίες υπάρχει απόφαση επάρκειας όσον αφορά το επίπεδο προστασίας των δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γίνεται κατόπιν χρήσης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μέσω άλλων διασφαλίσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

VII. Τα δικαιώματά σας

Προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας. Συγκεκριμένα, έχετε τη δυνατότητα:

 1. να ενημερωθείτε από εμάς, εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε αντίγραφο αυτών,
 2. να διορθώσετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει,
 3. να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να τα επαληθεύσουμε, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας, είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
 4. να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας,
 5. να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων, καθώς επίσης και στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,
 6. να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα (να σημειωθεί όταν εάν η διαγραφή τους είναι αδύνατη για την εκπλήρωση κανονιστικών υποχρεώσεων, να σας ενημερώσουμε αντιστοίχως)
 7. να ανακαλέσετε την συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας με αίτηση στην κάτωθι διεύθυνση: info@menalia.gr

Η απάντησή μας στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός (1) ενός μηνός από τη λήψη του. Αν χρειαστούμε παράταση δύο (2) μηνών για την απάντηση στο αίτημά σας, λόγω της πολυπλοκότητας αυτού ή λόγου του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατό.

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr ð  Τα δικαιώματά μου ð Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.


 

VII. Λοιπές πληροφορίες

Δεν κάνουμε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Σε περίπτωση χρήσης προϊόντων ή υπηρεσιών που σας προσφέρουμε από ανήλικο κάτω των 16 ετών, απαιτούμε τη ρητή συγκατάθεση του γονέα, πριν από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ανηλίκου.

 Αυτή η Πολιτική Απορρήτου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας στις 13/12/2019 και αντικαθιστά προγενέστερη ανάρτηση/έκδοση.

Σχετικά με τα cookies που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας, έχουμε αναρτήσει σχετική Πολιτική Cookies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πολιτική Cookies

 1. Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε καθώς και την παροχή πρόσθετης λειτουργικότητας (όπως ταυτοποίηση του χρήστη, απομνημόνευση των προτιμήσεων).

 1. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τα cookies στην παρούσα ιστοσελίδα;

Η ιστοσελίδα τοποθετεί cookies για τις κάτωθι λειτουργίες:

 • βασικές λειτουργικότητες όπως
  • εμφάνιση ιστοσελίδας και αποθήκευση προτιμήσεων χρήστη (π.χ. επιλογή γλώσσας/ χρωμάτων, παρουσίαση αποτελεσμάτων αναζήτησης)
  • ασφάλεια του επισκέπτη (π.χ. cookies που εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου στον λογαριασμό ενός χρήστη,
  • κατανομή φορτίου (load balancing),
 • αναγνώριση ή/και διατήρηση περιεχομένου που εισάγει ο χρήστης κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης σύνδεσης (π.χ. κατά τη συμπλήρωση μίας ηλεκτρονικής φόρμας κράτησης).
 • αυθεντικοποίηση του χρήστη σε υπηρεσίες που απαιτούν αυθεντικοποίηση (π.χ. κατά την πραγματοποίηση μίας τραπεζικής συναλλαγής μέσω του διαδικτύου)
 • παροχή πολυμεσικού περιεχομένου, όπως για παράδειγμα τα cookies που εγκαθίστανται με την προβολή ενός βίντεο
 • διαμοιρασμό περιεχομένου μέσω κοινωνικών δικτύων (social media)

Επίσης τρίτα μέρη τοποθετούν για λογαριασμό της παρούσας ιστοσελίδας cookies για τις κάτωθι λειτουργίες:

 • συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και τον τρόπο που οι επισκέπτες τη χρησιμοποιούν
 • προβολή διαφημίσεων (εντός ή και εκτός της ιστοσελίδας).

 

 1. Ποια cookies εγκαθιστά η παρούσα ιστοσελίδα;

Η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τις κάτωθι κατηγορίες cookies:

Ονομασία Cookies

Σκοπός

Διάρκεια

_gat

Το χρησιμοποιεί η Google για τα Google Analytics / στατιστικά στοιχεία κίνησης

1 λεπτό

_ga
_utma

aackid

ckid

cktst

gcma

Το χρησιμοποιεί η Google για τα Google Analytics / στατιστικά στοιχεία κίνησης

2 χρόνια

_gid
collect

_utmb

dcgtm_UA

Το χρησιμοποιεί η Google για τα Google Analytics / στατιστικά στοιχεία κίνησης

24 ώρες

PHPSESSID

Διατηρεί την κατάσταση σύνδεσης χρήστη σε όλα τα αιτήματα σελίδας (πχ είσοδο σε εσωτερική σελίδα.)

Όταν η περίοδος περιήγησης λήξει

GMT_bias

_utmc
_utmt

_utmz

Ανιχνεύει την τοπική ώρα

24 ώρες

resolution

Ανιχνεύει την ανάλυση οθόνης

Όταν η περίοδος περιήγησης λήξει

_CMID

id

ide

Το χρησιμοποιεί η Google για τα Google Analytics / στατιστικά στοιχεία κίνησης

1 έτος

test_cookie

Έλεγχος Cookies

24 ώρες

_cfduid

Ανιχνεύει την χώρα

1 έτος

_gci_
_kuid

_li_ss

apnid

CMPRO

CMPS

Χρησιμοποιείται για διαφημιστικούς σκοπούς

3 μήνες

ads/ga_audience

pagead

pixel

rum

adscores/rst.pixel

Χρησιμοποιείται για διαφημιστικούς σκοπούς

Όταν η περίοδος περιήγησης λήξει

nid

Το χρησιμοποιεί η Google για τα Google Analytics / στατιστικά στοιχεία κίνησης

6 μήνες

 

 1. Πώς μπορώ να διαχειριστώ τα cookies;

Όλοι οι φυλλομετρητές (web browsers) σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε τα Cookies προκειμένου είτε να διαγράψετε τα Cookies μόλις ολοκληρώσετε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα ή να ορίσετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά στη χρήση των Cookies πριν ξεκινήσετε την περιήγηση στην ιστοσελίδα. Παρακαλούμε, σημειώστε ότι η διαγραφή ή η απόρριψη των Cookies μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας (π.χ. κάποια χαρακτηριστικά να μην είναι πλήρως διαθέσιμα). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το φυλλομετρητή σας στους κάτωθι συνδέσμους:

Αν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα Google Analytics συνολικά, για κάθε σελίδα που επισκέπτεστε και όχι μόνον την παρούσα, επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα.

 1. Πού μπορώ να μάθω περισσότερα για τα cookies;

Αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των Cookies, καθώς και του τρόπου αποκλεισμού ή περιορισμού τους μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες:


 

 1. Ενδέχεται να αλλάξει η παρούσα πολιτική;

Η παρούσα πολιτική δύναται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η πιο πρόσφατη τροποποίηση. Σας προτείνουμε να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα σελίδα, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 13/12/2019.

Σημείωση

H Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τις παραπομπές από την παρούσα πολιτική σε εξωτερικές ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες αυτών, το οποίο δεν ελέγχει ούτε υιοθετεί, και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

 

Η Εταιρεία «Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» με τον διακριτικό τίτλο «MENALIA VILLAS & SUITES» (στο εξής «Ξενοδοχείο») προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών μέσα σε ένα περιβάλλον οικείο και φιλόξενο, φροντίζοντας για την ασφαλή και άνετη διαμονή τους, με σκοπό να τους εξασφαλίσει μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας αποτελεί κύριο μέλημά μας και γι αυτό το λόγο λαμβάνουμε κάθε αναγκαίο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να σας παρέχουμε διαβεβαιώσεις για την ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία αυτών, εφαρμόζοντας τις κείμενες διαταράξεις που διέπουν την παροχή των ξενοδοχειακών μας υπηρεσιών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αποσκοπεί να σας ενημερώσει με πληρότητα και διαφάνεια για το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε, τον τρόπο συλλογής και τους σκοπούς επεξεργασίας, το χρόνο διατήρησης τους, καθώς και τους τυχόν αποδέκτες στους οποίους διαβιβάζονται.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων.

 Η ως άνω εταιρεία με την επωνυμία «Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» με τον διακριτικό τίτλο «MENALIA VILLAS & SUITES» είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με το δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αρ. 679/2016.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε.

Σύμφωνα με τον οικείο νομοθετικό ορισμό ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται οι κάθε είδους πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου). Επιπλέον ως «ειδικών κατηγοριών προσωπικά δεδομένα» ορίζονται συγκεκριμένα όσα αφορούν την υγεία, φυλετική, εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, τα γενετικά, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στις υπηρεσίες που παρέχουμε με κάθε τρόπο, όπως μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας www.menalia.gr, των επιγραμμικών (online) δραστηριοτήτων μας και εφαρμογών λ.χ κατά τη συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας ή μέσω τρίτων, περιλαμβανομένων των ιστοσελίδων αυτών, με τους οποίους συνεργαζόμαστε (όπως λ.χ τουριστικών πρακτορείων), είτε αφορούν το σύστημα κρατήσεων τηλεφωνικά, μέσω fax ή αυτοπρόσωπης «walk in» εγγραφής σας, καθώς και την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής μας σχέσης με την παροχή των υπηρεσιών φιλοξενίας προς εσάς καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής σας στο Ξενοδοχείο. Η χρήση από εσάς των υπηρεσιών αυτών συνεπάγεται την αναγκαία συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων βάσει της ισχύουσας τουριστικής νομοθεσίας με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Συγκεκριμένα συλλέγουμε νομίμως και στο βαθμό που είναι απαραίτητο τα εξής κατάλληλα και αναγκαία δεδομένα για τους σκοπούς που αναλύονται παρακάτω:
1) Αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητάς σας (όπως το ονοματεπώνυμο, εθνικότητα, ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, ημερομ. γέννησης κ.οκ.)
2) Ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, σε συνδυασμό με τον αριθμό δωματίου
3) Οικονομικά στοιχεία (όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία πιστωτ. κάρτας) και
στοιχεία επικοινωνίας (όπως ταχυδρ. διεύθυνση, τηλέφωνο, email) τα οποία δηλώνετε στην φόρμα κράτησης
4) Ενδεχομένως και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών, όπως αλλεργίες, διατροφικές ανάγκες, δεδομένα υγείας, την ανάγκη παροχής πρόσβασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία μας διαβιβάζετε αυτοβούλως κατόπιν δηλώσεώς σας και με τη ρητή συγκατάθεσή σας, για την ασφαλή, άνετη διαμονή και τη βέλτιστη εξυπηρέτησή σας.
5) Προτιμήσεις και ενδιαφέροντα: π.χ., δωμάτια με θέα, δωμάτιο μη-καπνιστών, σκοπός ταξιδιού (επαγγελματικός ή αναψυχή)
6) Σε περίπτωση συμμετοχής σε κάποιο διαγωνισμό μας ή προωθητική μας ενέργεια, ενδέχεται να σας ζητηθεί ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, email, προσωπικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντα κλπ.
7) Πληροφορίες συσκευής (π.χ. μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής, διεύθυνση IP, ρυθμίσεις συσκευής για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας κλπ.)
8) Πληροφορίες τοποθεσίας (π.χ. GPS συσκευής σας κλπ.
9) Πληροφορίες που καταχωρούνται για την παραγγελία ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας κατά την εξυπηρέτηση σας εντός και εκτός του ξενοδοχείου (λ.χ. μεταφορά, συμμετοχή σε δραστηριότητες, καταναλώσεις, αγορές προϊόντων εντός του ξενοδοχείου)

Επίσης, κατά την είσοδο στον ιστότοπο www.menalia.gr ενδέχεται να καταγραφούν προσωποποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή από την οποία αποκτήσατε πρόσβαση στον ιστότοπο, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου του internet (IP address), στοιχεία γεωγραφικής πρόσβασης, ανιχνευτές μοναδικότητας συσκευών πρόσβασης, πληροφορίες για τον browser, γλώσσα του browser ή/και συναφείς πληροφορίες. Σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτεται χρήση του δικτυακού τόπου από προσωπικές διευθύνσεις πρωτοκόλλου, ενώ τα δεδομένα αυτά (web server logs) διαγράφονται περιοδικά.
Επισημαίνουμε ότι δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με άτομα κάτω των 18 ετών παρά μόνο όσες μας παρέχονται μόνο από τον κηδεμόνα αυτών.

Σκοποί συλλογής των δεδομένων. Προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τη συναλλακτική μας σχέση, σύμφωνα με τα έννομα συμφέροντα μας και για να βελτιώσουμε την εμπειρία φιλοξενίας σας μέσω της βελτιστοποίησης των υπηρεσιών μας συλλέγουμε τα απολύτως αναγκαία μόνο προσωπικά δεδομένα για τους εξής σκοπούς:
1. Την διαχείριση του συστήματος κρατήσεων δωματίων (όπως, τήρηση προβλεπομένων στην κείμενη νομοθεσία εγγράφων και την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθ’ όλη την διαμονή σας στο Ξενοδοχείο.
2. Για σκοπούς τιμολόγησης των υπηρεσιών
3. Για να συμμορφωνόμαστε με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
4. Για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας, προώθησης των υπηρεσιών μας, διενέργεια ερευνών ικανοποίησης πελατών,
5. Για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων μας
6. Για την τήρηση νομικών μας υποχρεώσεων που απορρέουν από την τουριστική, φορολογική, λογιστική και διοικητική νομοθεσία

Χρόνος διατήρησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το Ξενοδοχείο διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε έγγραφη ή/και ηλεκτρονική μορφή μόνο για το αναγκαίο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εκπληρώσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις και τους νόμιμους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε.
Για το λόγο αυτό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τη διάρκεια της συμβατικής μας σχέσης λ.χ. για την εκπλήρωση φορολογικής υποχρέωσης ή μετά από τη λήξη αυτής για τη συμπλήρωση λ.χ. του νομίμου χρόνου παραγραφής τυχόν αξιώσεων.

Πρόσβαση τρίτων στα προσωπικά δεδομένα σας. Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία, η οποία περιορίζεται εντός του Ξενοδοχείου, ενώ διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητά τους. Ενδέχεται να διαβιβάζονται σε συνεργάτες μας, οι οποίοι λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας, στο βαθμό που εξυπηρετούνται οι προαναφερόμενοι σκοποί επεξεργασίας και υπό τον όρο της τήρησης της εμπιστευτικότητας για την προστασία αυτών στο πλαίσιο των συμβατικών μας δεσμεύσεων, της εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων μας και με δικαίωμα ελέγχου επ’ αυτών. Με τον τρόπο αυτό ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα συγκεκριμένα, στα αρμόδια τμήματα του Ξενοδοχείου, σε αξιόπιστους συνεργάτες μας φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ακόμη στο πλαίσιο συμμόρφωσης μας με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο θα διαβιβάσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε Εποπτικές Αρχές, Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς ή σε περίπτωση εταιρικής αναδιοργάνωσης με οποιοδήποτε τρόπο ενδέχεται να μοιραστούμε αυτά με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά.

Ενημέρωση για τα δικαιώματά σας.

Το Ξενοδοχείο φροντίζει ώστε να μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα σας, τα οποία προβλέπονται και ρυθμίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως για τους σκοπούς επεξεργασίας, το χρόνο διατήρησης, τυχόν αποδέκτες
Δικαίωμα διόρθωσης εσφαλμένων ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, ώστε να είναι ακριβή.
Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων από τα αρχεία μας, εφόσον η διατήρησή τους δεν είναι απαραίτητη, με την επιφύλαξη ύπαρξης νομίμων λόγων για τη διατήρησή τους
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων στις εξής περιπτώσεις: η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από εσάς, η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από εσάς για την θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, εωσότου επαληθευθούν ο λόγοι συνέχισης της επεξεργασίας
Δικαίωμα εναντίωσης στις οριζόμενες από το άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιπτώσεις, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Το Ξενοδοχείο θα τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας. Προκειμένου να τα ασκήσετε, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να στείλετε χωρίς κόστος αίτηση/επιστολή ή να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε εντός τριάντα (30) ημερών στο σχετικό αίτημά σας, ώστε να το ικανοποιήσουμε ή να σας αιτιολογήσουμε τους νομικούς λόγους που δεν μας το επιτρέπουν.

Ανάκληση της συγκατάθεσης. Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στις περιπτώσεις όπου η συγκατάθεσή σας αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσης ενδέχεται να συνεπάγεται τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς δεν θα μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επίσης, μπορείτε να απευθύνεστε για κάθε παράπονο ή καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα εξής στοιχεία: email contact@dpa.gr, τηλέφωνο 210 6475600, fax 210 6475628, ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία τηρεί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αρ. 679/2016, δύναται να ενημερώνεται ανά διαστήματα κατά την ελεύθερη κρίση του Ξενοδοχείου.